atlas vertaalbureau menu

Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

Atlas Vertaalbureau, BTW BE 0718.922.032 (Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting, Btw niet toepasselijk) biedt haar klanten de mogelijkheid om diensten online te bestellen. Het offerteformulier is te vinden op de website. De klant kan het offerteformulier online invullen en verzenden, of een e-mail sturen met daarin de nodige informatie. Communicatie en bedrijfsprocessen binnen Atlas Vertaalbureau worden zo veel mogelijk elektronisch afgewikkeld. Papier wordt gebruikt alleen als het echt strikt noodzakelijk is.

Op elke bestelling die geplaatst wordt door een Klant/opdrachtgever, zijn de Algemene Voorwaarden van Atlas Vertaalbureau van toepassing. Deze voorwaarden worden vermeld op de website www.atlasvertaalbureau.com en beheersen alle diensten van Atlas Vertaalbureau met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze schriftelijk en uitdrukkelijk door partijen aanvaard zijn, voor de ondertekening van de opdrachtbevestiging.


Bestelling

De klant bestelt diensten door een ondertekende opdrachtbevestiging per e-mail te verzenden. Atlas Vertaalbureau kan te allen tijde de klant vragen om een eigenhandige ondergetekende opdrachtbevestiging te overhandigen. De bestelling is slechts bindend indien ze door Atlas Vertaalbureau uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Annulering van de bestelling is niet mogelijk, tenzij na voorafgaand schriftelijk akkoord, maar in dat geval worden eventueel betaalde voorschotten niet terugbetaald. Door de opdrachtbevestiging te ondertekenen en terug te sturen aanvaardt de klant/de opdrachtgever de Algemene voorwaarden van Atlas Vertaalbureau.

Atlas Vertaalbureau kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onjuiste beschrijving van de opdracht of de onvolledigheid van de gegevens die relevant zijn voor de bestelling. De klant/opdrachtgever dient de bijzondere wensen en extra diensten schriftelijk kenbaar te maken voor de ondertekening van de offerte. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld leveringstermijn of leveringswijze, kan de klant contact opnemen met Atlas Vertaalbureau. Indien de klant/opdrachtgever telefonisch een bestelling plaatst, extra diensten of bijzondere wensen vraagt of specifieke vragen stelt, dan dient de overeenkomst alsnog schriftelijk bevestigd te worden binnen een dag. Bij gebreke van de bevestiging met een duidelijke beschrijving van de gevraagde dienst zal de telefonische overeenkomst als nietig worden beschouwd.


Aanbod

Ondanks het feit dat de website www.atlasvertaalbureau.com met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt gepresenteerd, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat, of niet up-to-date is. Atlas Vertaalbureau kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden ingeval van onjuistheid en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie.


Diensten

Voor elke dienst die uitgevoerd wordt binnen Atlas Vertaalbureau gelden de erkende woordenboeken, glossaria en gezaghebbende naslagwerken als de referentie. De betekenis van woorden, gebruikte uitdrukkingen en toepasselijke spelling daarin worden door Atlas Vertaalbureau als correct, cq geldig beschouwd. Desalniettemin, kan de klant/opdrachtgever zijn voorkeur uitspreken over een specifieke stijl met een precieze woordenkeuze. Dit dient de klant/opdrachtgeven te doen voor het bevestigen van de opdracht. De klant/opdrachtgever is verder vrij om vooraf of tijdens de uitvoering van de vertaling relevante informatie die de gevraagde prestatie kan optimaliseren aan Atlas Vertaalbureau te verstrekken. Atlas Vertaalbureau kan vooraf of tijdens de uitvoering van de vertaling de klant/opdrachtgever verzoeken om de betekenis van specifieke codes of afkortingen binnen de brontekst door te geven.


Prijs

De prijzen in de vertaalsector kunnen onderwerp zijn van marktschommelingen of ze kunnen op elk moment aangepast worden. Echter, voor Atlas Vertaalbureau is enkel de overeengekomen prijs met de klant/opdrachtgever bindend na bevestiging van de opdracht.


Levering

De uitgevoerde vertaling of andere dienst zoals de revisie van een vertaling worden geleverd per e-mail of indien noodzakelijk per post. Indien de klant/opdrachtgever zijn vertaling wenst af te halen, dient dit uitdrukkelijk te worden vermeld op het offerteformulier en op de opdrachtbevestiging. Atlas Vertaalbureau bepaalt het afhaalpunt op een kantoor bij u in de buurt.


Betaling

Voor vertaalopdrachten van een totaal bedrag van 150 EUR of minder, dient de klant het totaal bedrag vooraf te betalen via de bank, of contact in een door Atlas Vertaalbureau lever/afhaalpunt. Voor opdrachten van 150 EUR tot 500 EUR dient de klant/opdrachtgever een voorschot van 10 % vooraf te betalen. Voor de opdrachten vanaf 500 EUR dient de klant/opdrachtgever een voorschot van 20 % te betalen. Indien de betaling via de bank geschiedt, geldt de verwerkte transactie op het bankafschrift van de klant als betalingsbewijs, en bij contant betaling geeft Atlas Vertaalbureau een bewijs van ontvangst, welk geldt als bewijs van betaling voor de klant/opdrachtgever. Indien de klant/opdrachtgever een dienst betaalt en niet afhaalt op de overeengekomen datum en plaats zoals dit op de offerte en/of opdrachtbevestiging vermeld staan, zal Atlas Vertaalbureau een maand later per post en per e-mail het uitvoerde werk naar de klant doen toekomen. In geval de klant de bestelling niet ontvangt, kan Atlas Vertaalbureau op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, is de factuur betaalbaar binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse rente van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro per factuur. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft Atlas Vertaalbureau het recht, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.


Ontbinding

Wanneer de klant/opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, of in geval van faillissement of vereffening, heeft Atlas Vertaalbureau het recht om, na ingebrekestelling, hetzij haar verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.


Aansprakelijkheid

Atlas Vertaalbureau is niet gehouden tot welke schadevergoeding dan ook, die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zou zijn van door Atlas Vertaalbureau geleverde diensten, behalve in geval opzet. De aansprakelijkheid van Atlas Vertaalbureau is alleszins beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde diensten. In geen geval kan Atlas Vertaalbureau worden aangesproken voor enige onrechtstreekse schade zoals, doch niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten, beperking van rendement of gelijk welke andere verliezen of gevolgschade, zowel aan de klant/opdrachtgever als aan derden. Bij overmacht worden de verplichtingen van Atlas Vertaalbureau opgeschort en is dan enkel verplicht haar verbintenissen uit te voeren, zodra dat redelijkerwijze mogelijk is.


Klachten

Ingeval de klant/opdrachtgever ontevreden is over een vertaling, een revisie van een tekst of een andere uitgevoerde dienst. Kan hij binnen een termijn van acht dagen een klacht indienen per aangetekende post én per e-mail. Geen enkele klacht geeft de klant/opdrachtgever het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De klacht dient grondig gemotiveerd te worden met precieze verwijzingen naar erkende woordenboeken, glossaria en gezaghebbende naslagwerken. Atlas Vertaalbureau zal alleen een klacht die hieraan voldoet in behandeling nemen. Mocht de klant na de behandeling van de klacht door Atlas Vertaalbureau nog niet tevreden zijn, dan kan de klant of Atlas Vertaalbureau de betwisting aan de Arbitragecommissie van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken voorleggen.


Auteursrechten/privacy

Behoudens uitdrukkelijk een schriftelijke andere afspraak, behoudt Atlas Vertaalbureau het auteursrecht op de vervaardigde vertalingen, geschreven en gereviseerde teksten, cursusmateriaal, gepubliceerd eigen schrijf en vertaalwerk op de website www.atlasvertaalbureau.com of in eigen andere onlinekanalen, en alle andere diensten. De klant en/of opdrachtgever vrijwaart Atlas Vertaalbureau tegen de aanspraken van derden wegens vermeende inbreuken op eigendoms-, octrooi- of auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten die in directe of indirecte verband zijn met de uitvoering van de gevraagde dienst.


Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Atlas Vertaalbureau om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing bij contractuele verhoudingen tussen Atlas Vertaalbureau en klanten/opdrachtgevers. Gerechtelijke geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen. Voor al wat in onderhavige Algemene Voorwaarden niet is voorzien is, verklaren de klant/opdrachtgever en Atlas Vertaalbureau zich te schikken naar de wetten en gebruiken die daarbij pertinent zijn.


Bewijs

De Klant/opdrachtgever aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.